Log in


Statutes (vedtægter) for Danish Biochemical Society

The statues for Danish Biochemical Society are formulated in Danish. Please contact the board, should you have any questions about the statutes

Vedtæger ændret: Marts 1977, med enkelte rettelser oktober 1982, oktober 1989, oktober 1991, oktober 1996, oktober 1997, oktober 2017, december 2021 og oktober 2023.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Biokemisk Forening, over for udlandet Danish Biochemical Society.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe kontakt mellem biokemikere og at fremme interessen for biokemien ved at støtte møder og diskussionsaftner over emner af biokemisk interesse. Sådanne møder skal afholdes i Danmark. Biokemisk Forening formidler kontakt til internationale biokemiske organisationer.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Medlemskab er åbent for biokemisk interesserede. Anmodning om optagelse indsendes til bestyrelsen og bekendtgøres for medlemmerne. Optagelse finder sted, såfremt ingen efter bestyrelsens skøn berettigede indvendinger er fremsat inden 14 dage efter bekendtgørelsen. Firmamedlemskab kan tegnes af industrivirksomheder og private institutioner kollektivt for deres medlemmer.

Stk. 2
Alle medlemmer betaler fuldt kontingent.

Stk. 3
Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes om efteråret og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen. På generalforsamlingen aflægger formanden og kassereren beretning. Der kræves simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmers stemmer. Stemmeret kræver mindst 1 års medlemskab. Firmamedlemskab berettiger til en stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 25 medlemmer indsender skriftlig begæring herom, indeholdende dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 30 dage efter begæringens modtagelse, dog ikke i månederne juli og august. Reglerne for afholdelsen af ekstraordinær generalforsamling er som anført i stk. 1.

Stk. 3
Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer af foreningen efter indstilling fra bestyrelsen. Forslag til udnævnelse af nye æresmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden det i mødeindkaldelsen fastsatte tidspunkt. Udnævnelsen markeres ved et særligt arrangement, som afholdes inden næste generalforsamling. Udnævnelsen indebærer kontingentfritagelse.

§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
Bestyrelsen konstrueres efter behov, men består af mindst 3 medlemmer. 

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, og FEBS repræsentant. Foreningens dokumenter opbevares af formanden, der modtager kopi af alt materiale vedrørende foreningen.

Stk. 3
Foreningen tegnes udadtil af formanden, som tildeler andre bestyrelsesmedlemmer prokura i fornødent omfang.

§ 6 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1/9 til 31/8. Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Er et medlem i restance ved regnskabsårets afslutning, kan vedkommende slettes af medlemslisten. Genoptagelse kan ske, når restancen er betalt.

§ 7 Møder
Foreningens møder er lukkede, dog kan adgang for gæster opnås ved henvendelse til bestyrelsen, hvem det desuden står frit for at udsende invitationer.

§ 8 Ophævelse
Stk. 1
Ophævelse af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, hvor i begge tilfælde mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ophævelsen.

Stk. 2
Ophæves foreningen, foretager kasserer en opgørelse af foreningens midler. En eventuel formue anvendes efter den sidst siddende bestyrelses skøn til fremme af § 2.


Oktober 2023

 


    Looking for something? Search the website here:

    Powered by Wild Apricot Membership Software