Biokemisk Forenings vision for fremtiden

Publiceret Januar 2014

Biokemisk Forenings vision for fremtiden er at være et forum for biokemikere i Danmark og netværk for alle med interesse for biokemi og molekylærbiologi. Vi satser på videnskabelige en-dags møder, udgivelse af BioZoom i samarbejde med Dansk Biotek fire gange årligt, og en aktiv og aktuel hjemmeside: www.biokemi.org. Bestyrelsen inviterer alle medlemmer til at deltage i foreningens aktiviteter.

Historie

Biokemisk Forening blev grundlagt for over 50 år siden for at skabe et forum for den biokemiske forskning, i Danmark, som var i hastig vækst i midten af det 20. århundrede. I de forløbne år har biokemien haft stor betydning for opklaringen af livets kemiske processer og biokemisk forskning indgår i næsten alle områder af biovidenskab fra botanik til medicin. Biokemisk Forening haft stor tilslutning i takt med det stigende antal forskere og universiteter i Danmark.

Biokemi er studiet af de kemiske processer i levende organismer og byggede på flere discipliner: biologisk kemi, organisk kemi og fysisk kemi. Biokemiens udvikling blev forstærket af den videnskabelige revolution inden for molekylærbiologi og i dag er de to betegnelser synonyme. Igennem 100 år er mange Nobel priser i kemi, fysiologi og medicin tildelt forskere inden for biokemi og molekylær biologi. Der er jo ingen Nobel pris i biokemi.

En kerne aktivitet i Biokemisk Forening har været afholdelse af årsmøderne, som i 40 år har samlet biokemikerne i Danmark. De første møder blev holdt på Vingstedcentret, Vejle i 1970’erne med deltagelse af professorer og yngre forskere fra Københavns og Århus Universiteter. Møderne var samlingssted for alle danske biokemikere. Senere flyttede møderne til Fuglsøcentret på Mols, Gl. Avernæs center på Sydfyn og Marienlyst, Helsingør.

Mødernes program har skiftet fra bredere emner på de første møder til snævre emner på de sidste møder i takt med biokemiens vækst. Det 40. årsmøde blev holdt i april 2013 med emnet ”Model organisms in Molecular Biology and Biomedical Research”. Det videnskabelige niveau og talernes kvalitet har generelt været meget højt og møderne værdsat blandt deltagerne.

En anden aktivitet har været afholdelse af en-dags møder på universiteterne i København, Odense og Århus. Emnerne omfattede nyskabende opdagelser inden for biokemien, årets Nobelpris, nye teknologier, og stærke forskningsområder i Danmark. Talere og arrangører var blandt de bedste forskere, aktualiteten og kvaliteten høj, hvilket tiltrak mange deltagere.

For det tredje har Biokemisk Forening udgivet BioZoom fire gange årligt i 15 år. Bladets formål er at samle foreningens medlemmer om aktuelle emner inden for biokemisk forskning, forskningspolitik, forskeruddannelse, forskningscentre, biografier for fremtrædende biokemikere i Danmark, biokemiens historie, og opslag af foreningens årsmøder og andre møder. BioZoom har i sin udgivelsestid fået en markant position blandt medlemmerne.

Endelig har foreningen udviklet en internet hjemmeside www.biokemi.org med opslag af møder, informationer, indmeldelse, tilmelding til møder, elektronisk udgave af BioZoom, arkiv for møder og BioZooms udgivelser i 15 år. Hjemmesiden har gennemgående haft mange besøg.

Fremtid

Biokemisk Forening har stadig en mission i Danmark, hvor den biokemiske forskning blomstrer inden for naturvidenskaben. Danmark har 8 universiteter i dag i forhold til 2 universiteter for 50 år siden. Antallet af biokemiske forskere er meget højere og forskningsaktiviteterne mere omfattende end tidligere. Imidlertid er tiden er inde for forandringer af Biokemisk Forenings formål, opgaver og aktiviteter. Vilkår og virkelighed for foreningens aktiviteter er ændret med tiden.

Udbuddet af videnskabelige møder og konferencer i Danmark er steget. Universiteter, institutter, forskningscentre og fonde i Danmark arrangerer flere møder i dag end tidligere. Formidling og netværk er blevet en vigtig del af forskningen. Deltagelse i internationale konferencer er blevet lettere og billigere. Forskningsområderne inden for biokemi er blevet mere specialiserede og mindre generelle. I takt med denne udvikling bliver behovet for Biokemisk Forenings årsmøde og andre møder mindre. Derfor reviderer Biokemisk Forening sine aktiviteter for at finde en ny plads i de biokemiske forskningsmiljøer i Danmark. Det gælder foreningens årsmøde, en-dagsmøder, udgivelse af BioZoom og hjemmesiden.

Biokemisk Forening vil ikke længere afholde det traditionelle årsmøde med 2 dages program og internat på kursuscenter. Mødet har i stigende grad været udgiftstungt og i flere tilfælde givet underskud. Tilslutningen har været faldende på flere møder i de sidste 5 år. Møderne kræver endvidere en stor arbejdindsats af arrangører og sekretariat. Efter 40 år er tiden løbet fra denne mødeform i Danmark. Konkurrencen fra de internationale symposier er for stor.

Derimod vil Biokemisk Forening fortsætte med at tilrettelægge mindre en-dags møder i samarbejde med andre arrangører. Samarbejdet omfatter et tilskud til afholdelse af mødet i form betaling for en foredragsholder sponsoreret af Biokemisk Forening. Endvidere opslås rejsestipendier til danske Ph.D. studerende, som er medlemmer af Biokemisk Forening. Endelig tilbydes registrering af deltagere på foreningens hjemmeside og sekretærhjælp til deltagerliste, program og kommerciel udstilling. Indtægterne fra udstillingen dækker sekretærens arbejde. Bestyrelsens medlemmer kan deltage i planlægning af 2-4 møder årligt.

BioZoom er for dyrt, når det trykkes og hvert eksemplar sendes til foreningens medlemmer i den nuværende økonomiske situation. Faldende annonceindtægter betyder at udgivelsen af BioZoom giver underskud. Spørgsmålet er om papirkopier er forældede og om BioZoom skal udgives som e-tidsskrift på hjemmesiden www.biokemi.org. I 2014 indleder vi et samarbejde med Dansk Biotek, http://www.danskbiotek.info/ om udgivelsen af BioZoom og udsendelsen af bladet til medlemmerne. Dansk Biotek er et magasin for medicinsk og industriel bioteknologi, diagnostik og laboratorieteknik, som udgives i samarbejde med Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (Dansk Biotek). Dansk Biotek har mere end 100 medlemmer, der omfatter medicinske og industrielle bioteknologiske virksomheder, samt investorer, patentkontorer og moderselskaber til biotekvirksomheder. I 2014 udgives fire numre af BioZoom som indstik i Dansk Biotek, som led i et mediepartnerskab med Scanpublishers, http://www.scanpublisher.dk/. Herudover offentliggøres BioZoom som e-tidsskrift på Biokemisk Forenings hjemmeside. Redaktionen varetages af Cristina Cvitanich og Steen Gammeltoft

Endelig vil der være fokus på en aktiv, informativ og opdateret hjemmeside www.biokemi.org. Siden bringer opslag af videnskabelige møder i Danmark, som har interesse for forskere og studerende inden for biokemi, biologi, molekylærbiologi og bioteknologi. Endvidere findes arkiv over alle Biokemisk Forenings møder. BioZoom offentliggøres på hjemmesiden i HTML format og e-bog format. Biokemisk Forening er medlem af Federation of European Biochemical Societies (FEBS), som fejrer 50-året for sin oprettelse med en stor kongres sammen med European Molecular Organization (EMBO) i Paris 30.8-4.9.2014. FEBS tilbyder rejsestipendier til yngre forskeres deltagelse i møder og kurser arrangeret af FEBS http://www.febs.org/. I fremtiden bringes FEBS nyhedsbreve og mødeopslag på hjemmesiden. Endvidere oprettes en side med logoer og weblinks til virksomheder, der sponsorerer Biokemisk Forening. Foreningens medlemmer får deres egen side hvor de kan opdatere kontakt informationer: adresse, e-mail m.m.

Biokemisk Forenings bestyrelse inviterer alle nuværende medlemmer og nye medlemmer til at deltage aktivt i foreningens arbejde. Det gælder planlægning af en-dags møder, redaktion af BioZoom, og udvikling af hjemmesiden. Send en mail med dine forslag og ønsker til foreningen i kontaktformularen http://www.biokemi.org/contact/kontaktformular/. Vi satser på at fastholde Biokemisk Forening som samlingsted for biokemikere i Danmark og udvikle foreningen til et aktivt og nærværende netværk for alle med interesse for biokemi og molekylærbiologi.