Når der går administratitis i forskningsevalueringen

Publiceret Juli 2012

Politikere elsker ordet kvalitet, særligt i sundhedsvæsnet. Vi skal have høj kvalitet i patientbehandlingen. Det kan man som læge kun være enig i. Men hvad er kvalitet i patientbehandlingen og hvordan måles det? Til det har politikerne sat diverse administratorer til at udvikle sindrige målesystemer. Vi måler alverdens ting og sager, eksempelvis hvor meget sæbe hospitalsmedarbejderne bruger, i håbet om at det er et udtryk for kvalitet. Sidste år beskrev børnelægen Morten Staberg i en kronik i Politiken nogle eksempler på, at kvalitetsmåling i sundhedsvæsnet undertiden har karakter af målingsvanvid. 

Den politiske målebegejstring har også indsneget sig i sundhedsforskningen. For at sikre at forskningsmidlerne kommer de rigtige steder hen udviklede Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i 2009, som de fint formulerer det “en bibliometrisk forskningsindikator, der har til formål at fremme publicering i de mest anerkendte udgivelseskanaler og styrke kvaliteten af dansk forskning”. Det lyder jo alt sammen meget fint, men hvad er det egentlig man måler, og styrker det kvaliteten?

Autoritetslisten

Ministeriet har nedsat 67 faggrupper, bestående af i alt ca. 350 forskere indenfor alle tænkelige forskningsområder, lige fra lingvistik til retsmedicin. Hver faggruppe har så til opgave at udarbejde en såkaldt autoritetsliste over forskningsfelternes tidsskrifter. Listen inddeler tidsskrifterne i to niveauer, hvor niveau 2 er højt niveau og niveau 1 normalt niveau. Tidsskrifter som ikke er på listen tæller således ikke med. En forskningsinstitutions publikationer i et givet år omregnes så til et antal point, som bruges til at beregne en del af finansieringsmodellen for universiteternes basismidler. I 2012 er 25% af de nye basismidler baseret på modellen. Indikatoren skal være med til at motivere forskere inden for alle områder til at udgive i de mest anerkendte og mest prestigefyldte tidsskrifter.

Ser vi på de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter for Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, fik de hver i 2011 henholdsvis ca. 53%, 29%, 15%  og 4% af de samlede point. En minimal procentmæsig ændring fra 2009 tallene på ca. 50%, 30% og 16% og 4%, med en lille fremgang for Københavns Universitet på bekostning af de andre universiteter. Men i kroner og ører formentlig ikke ubetydeligt.

Ændres forskernes adfærd?

Ministeriet skriver at indikatoren vil bevirke, at forskerne prioriterer at publicere de bedste steder og at en lignende model i Norge samlet set har betydet at forskerne har øget publicering i niveau 1 og 2 tidsskrifter. Ministeriet konkluderer at indikatoren dermed virker efter hensigten, men kan man virkelig sige det?

At bestemme årsags- og virkningsmekanismer er en kompliceret sag, og jeg har før på bloggen skrevet omkring den ukontrollerede erfaring. Bare fordi det holder op med at gøre ondt når man puster på en finger man lige har slået, er det jo ikke ensbetydende med at det virker at puste. Måske var det holdt op alligevel. Man bliver simpelthen nødt til at have en kontrolgruppe. Tilsvarende gælder det for ændringer i publicering af tidsskrifter. Hvis der i perioden inden man indførte indikatoren, var en tilsvarende trend i øget publikation af forskningsresultater de gode steder, ja så skyldes den nuværende stigning næppe indikatoren.

Kigger vi på tallene fra de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i de fire danske byer, ja så kan det måske få politikerne til at klappe i hænderne. Samlet set er der sket en stigning fra i alt 5.159 point i 2009 til 5.355 i 2011, altså en fremgang på 3,8%. Desværre findes der ikke danske data fra før 2009 og derfor ved vi ikke om denne fremgang var en general trend.

De norske data

Kaster vi derimod blikket mod Norge, ja så etablerede de i 2005 en lignende indikatormodel, som har været stor inspirationskilde for den danske model. En af hovedmændene bag de norske og danske modeller, forskeren Gunnar Sivertsen har sammen med sin kollega Jesper Schneider udgivet en rapport, der evaluerer den danske indikator. Rapporten er aktuelt i høring og er allerede modtaget med kritiske røster blandt danske forskere, fordi Gunnar Sivertsen jo netop har været med til at udvikle både den norske og danske model. Rapporten anklages for ikke at være uafhængig og Sivertsen for inhabil.

Ser vi på rapportens data, ja så ser vi at trenden for øget publicering i hvert fald er til stede fra 2005 og frem, formentlig før, men det findes der ikke data for (se nedenstående figur). Ligeledes er fordelingen af artikler i niveau 1 og 2 tidsskrifter nogenlunde ens over hele perioden, med ca. en femtedel i niveau 2.

2012-3 administratitis

Denne fremgang skyldes således næppe indførelsen af indikatoren i Norge. For det første tager det mindst 1-2 år fra en lægevidenskabelig forskningsidé opstår til resultaterne er publiceret. Først skal der udarbejdes en protokol, så skal studiet udføres og data indsamles, så skal data analyseres og til sidst skal det sammenskrives til en artikel, som så skal indsendes og gennemgå peer review. Ikke sjældent sker der det, at artiklen skal forbi flere tidsskrifter før den publiceres. For det andet blev sammenkoblingen mellem bevillingsstruktur og indikator først indført i Norge i 2006. Altså ville man tidligst kunne forvente at se en effekt i 2007 eller 2008, en effekt der altså er udeblevet. Det er således forkert når Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på deres hjemmeside skriver at indikatoren virker efter hensigten i Norge.

Måler vi det rigtige?

En anden ting er hvad vi egentlig måler. Publicering i et niveau 2 tidsskrift giver 3 point og i et niveau 1 tidsskrift 1 point. Men er det sådan at en artikel i et niveau 2 tidsskrift er 3 gange bedre end publicering i et niveau 1 tidsskrift?

En af indikatorens kritikere, Professor Jens Christian Djurhuus, skrev et læserbrev i Ugeskrift for Læger i 2010 med titlen ” Pengene følger pointene, og min urin frøs til is”. Her beskrev han hvordan det respekterede urinvejskirurgiske tidsskrift, Journal of Urology, var havnet i det knap så fine niveau 1, hvorimod det nærmest ukendte tidsskrift International Brazilian Journal of Urology var havnet i niveau 2. I 2011 udgaven af autoritetslisten har de to tidsskrifter heldigvis byttet niveau, men spørgsmålet er om der eksisterer lignende problemer for andre tidsskrifter.

Impact factors

Et af de mest benyttede internationale mål for lægevidenskabelige tidsskrifters prestige er journal impact factors som udgives årligt i Journal Citation Reports af forlaget Thomson Reuters. Kort sagt beskriver impact factors, hvor hyppigt artikler i et tidsskrift citeres og jo hyppigere citation, des større prestige. Således har det anerkendte New England Journal of Medicine en 2010 impact factor på 53,5, hvorimod det knap så kendte danske Danish Medical Bulletin har 1,6. Man kan diskutere om citation er et godt mål for kvalitet, og impact factoren har da også jævnligt været kritiseret. Men det er alligevel interessant at sammenligne den danske indikator med impact factors for de enkelte tidsskrifter, fordi impact factors er det system forskerne selv bruger, når de skal sammenligne hinandens meritter.

To top 10 tidsskrifter er ikke på autoritetslisten

Ser vi på top 10 impact factor listen for 2010, under kategorien “Medicine, General & Internal”, hvor lægevidenskabens toptidsskrifter er indekseret, ser vi at New England Journal of Medicine ligger på 1. pladsen med sine 53,5 og Cochrane Database of Systematic Reviews på 10. pladsen med 6,2. Sammenligner vi top 10 med autoritetslisten for 2010, ser vi at otte af tidsskrifterne fra top 10 ligger i niveau 2 (det fine) og et af dem, nr. 10, ligger på niveau 1 (det normale). Og et andet af verdens førende internationale lægevidenskabelige tidsskrifter, Canadian Medical Association Journal (9. pladsen) med en impact factor på 9,0, er tilsyneladende ikke fint nok til at komme med på den danske autoritetsliste. Tilsvarende er tidsskriftet PLoS Medicine (5. pladsen), med en impact factor på 15,6 i 2010, godt nok med som niveau 2 på 2010 autoritetslisten, men i 2009 var det nede i niveau 1 og i 2011 er det helt røget ud af listen! Til gengæld er det tyske Internist, med en sølle impact factor på 0,3 og helt nede på en 121. plads med som niveau 1 i autoritetslisten. Det virker temmelig meningsløst.

En ting er sikkert, vi har med indførelsen af den bibliometriske indikator indført et instrument som kræver et vist ressourceforbrug i administrative omkostninger. Om instrumentet så er i stand til at måle og øge kvaliteten af den danske forskning, ja det er ikke sikkert.

Offentliggjort i Videnskab.dk d. 21.6.2012. Gengives med forfatterens tilladelse.