Eftertanke i krisetider

Publiceret Januar 2010

Lehman Brothers konkursbegæring d. 15. september 2008, den største konkurs nogensinde i USA, sendte chokbølger igennem den finansielle verden. Det 100 år gamle og anerkendte finansfirma lukkede efter risikable lån, mislykkede finansielle aktiviteter, sminkede regnskaber og store tab. Lehman Brothers lukkede med over 600 milliarder dollars i aktiver. Jeg oplevede begivenheden på nært hold i England, hvor jeg var til Keystone symposium: "Structural Biology and Activation Mechanisms of Membrane Receptors" på St. Johns College i Cambridge. Her fulgte jeg udviklingen i Financial Times, som dækkede begivenhederne med artikler og analyser i hele avisen i de følgende dage. Reportager beskrev den dramatiske lukning af Lehman Brothers filial i London, som sendte flere hundrede medarbejdere på gaden fra den ene dag til den anden. De forlod deres kontorer og medbragte kun deres personlige ejendele og memorabilia i form af kasketter, T-shirts og paraplyer med Lehman Brothers logo.

Lehman Brothers fald udløste en domino effekt i den finansielle verden og skabte problemer for en lang række banker, forsikringsselskaber og investorer. Begivenheden indledte en langvarig global finanskrise. Ti års økonomisk fremgang og velstand blev afløst af en finansiel krise med bankkrak, lukninger af virksomheder, arbejdsløshed, dalende forbrug, pessimisme, statslige støttepakker og krav om regulering.

Biokemisk Forening mærkede den økonomiske krise ved en dalende interesse blandt annoncører og udstillere for foreningens møder og udgivelsen af BioZoom. Hermed bortfaldt en væsentlig indtægt til foreningens aktiviteter. Tilmeldingen til årsmøderne på Gl. Avernæs og Hotel Munkebjerg faldt. Deltagerne fra de private virksomheder meldte fra. Det gjaldt både de store fødevare- og medicinalvirksomheder og de små biotekvirksomheder. Sponsorerne blev forsigtige med deres bidrag. Også de offentligt ansatte forskere var påholdende. Nu blev de videnskabelige møder gennemført med tab og BioZoom udgivet med underskud. Det tærede på kassebeholdningen i 2008 og 2009. Foreningen var på vej mod bankerot.

De foregående 10 år var præget af optimisme og fremgang i Biokemisk Forening med 8-10 videnskabelige møder årligt, afholdelse af tre årsmøder og udsendelse af BioZoom til et støt stigende antal medlemmer. I 2006 indledte vi et samarbejde med det nyoprettede Dansk Bioteknologisk Selskab, et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen. Målet var på længere sigt at sammenlægge de 2 videnskabelige selskaber for at øge slagkraften og skabe et fælles forum for biokemi og bioteknologi i Danmark. BioZooms oplag nåede 1800 numre i 2008, som blev udsendt fire gange årligt til medlemmer af både Biokemisk Forening, Dansk Proteomics Selskab og Dansk Bioteknologisk Selskab.

I 2008 lagde vi planer om at udgive BioZoom 6 gange årligt for at tiltrække flere annoncører og øge kontinuiteten. Vi gennemførte en gennemgribende og kostbar modernisering af Biokemisk Forenings web site: www.biokemi.org som åbnede i begyndelsen af 2009. Foreningens kerneaktivitet, de videnskabelige møder blev udvidet med årlige Nobelpris symposier med deltagelse af det foregående års prismodtagere, en årlig Biotechnology Lecture af en fremragende forsker, og uddeling af hæderspriser til lovende yngre forskere. Årsmøder i de tre foreninger: Dansk Bioteknologisk Selskab, Biokemisk Forening, og Dansk Proteomics Selskab blev afholdt i maj, oktober og december hvert år. Endelig arrangerede foreningen en perlerække af symposier om aktuelle emner indenfor biokemi, molekylær biologi og bioteknologi med deltagelse af internationale og danske foredragsholdere i den højeste videnskabelige klasse. Vi satsede på at foreningen er til stede i alle universitetsbyer med afholdelse af møder i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Biokemisk Forening i Danmark er en succes og er et af de største nationale selskaber i verden i forhold til antallet af indbyggere i landet.

Året 2009 blev præget af eftertanke, økonomisk tilbageholdenhed, gennemgang af regnskaber og budgetlægning. Det stod klart at vi havde tæret hårdt på de økonomiske reserver for at opretholde mødeaktiviteten med dyre foredragsholdere og udgivelsen af fyldige numre af BioZoom. De manglende indtægter og tilbageholdende sponsorer betød at alle aktiviteter blev gennemført med underskud. Biokemisk Forening havde oplevet en lignende krise før. Under den foregående økonomiske depression i 1990'ene slap foreningens penge op. Dengang optog vi et lån på 100.000 kr. for at videreføre aktiviteterne. Vi kunne ikke spare os ud af krisen og øgede antallet af møder for at tiltrække medlemmer, annoncører og sponsorer. Det lykkedes det øge indtjeningen og lånet blev tilbagebetalt efter et par år.

Nu er situationen en anden, fordi krisen er dybere og driftsunderskuddet større. En nyvalgt og yngre bestyrelse erklærede foreningen konkurs i 2009 og gennemførte et tiltrængt kasseeftersyn med detaljerede regnskaber for perioden 2007-9 for at identificere de tabsgivende aktiviteter. Foreningens 35. årsmøde i oktober 2009 blev aflyst og udgivelsen af BioZoom standset i 6 måneder for at reducere de største udgifter, mens vi lavede regnskab og budget. Herefter stod det klart at det er nødvendigt at forhøje medlemskontingentet fra 250 kr. til 300 kr. for at øge den faste indtægt, at afholdelse af videnskabelige møder kræver sponsor støtte og at udgifterne til udgivelsen af BioZoom skal reduceres.

I fremtiden gennemføres de videnskabelige møder med udenlandske talere kun med fuld dækning af udgifterne gennem støtte fra sponsorer og samarbejdspartnere. Overvejelse om registreringsafgift til symposierne blev opgivet. Vi har netop afholdt et vellykket symposium: "Small talk - Chemical communication in bacteria" d. 10.juni, 2010 i Lundbeckfondens auditorium i Biocenter med 9 foredrag, 125 deltagere og 5 sponsorer. Det lykkedes at få regnskabet til at balancere uden større underskud.

Efter svære kvaler blev det besluttet at videreføre de traditionsrige årsmøder. Vi satser på indtægter fra 15 udstillere og 5 sponsorer, som er afgørende for mødets økonomi. Dansk Bioteknologisk Selskabs 6. årsmøde på Hotel Munkebjerg, Vejle: "Biofuels and biorefineries" d. 27.-28. maj 2010 var en succes med 125 deltagere, 10 udstillere og 5 sponsorer. Det 35. årsmøde holdes 3.-5. november 2010 med et højaktuelt tema: "Life in 4D - Bioimaging in time and space" med en række fremragende udenlandske og danske talere. Mødet er efter 10 år flyttet fra Gl. Avernæs på det dejlige Sydfyn til Marienlyst på den smukke Øresundskyst. Bestyrelsen håber at mange medlemmer vil tilmelde sig, at udstillerne igen finder vej til årsmødet og at sponsorerne vil støtte det.

Udgivelsen af BioZoom er en af de største omkostninger for Biokemisk Forening. Udgiften til trykning og distribution kan ikke dækkes af indtægten fra annoncører. Det redaktionelle arbejde og opsætning af bladet har altid været udført af ulønnede medarbejdere. Vi overvejede at ophøre med udsendelsen af de 4 årlige blade til medlemmerne og i stedet publicere BioZoom elektronisk på www.biokemi.org. Imidlertid har vi fundet et billigere trykkeri, så vi kan halvere udgiften til trykning af BioZoom. Endvidere kan vi selv lægge bladet i kuverter og forsendelsen kan gøres billigere af en anden distributør end Post Danmark. Redaktionen håber at alle medlemmer vil glæde sig over at modtage kuverten med BioZoom 4 gange om året.

Efter denne "time-out" er Biokemisk Forenings bestyrelse og BioZooms redaktion optimistiske og fortrøstningsfulde på at føre Biokemisk Forening helskindet ud af krisen. En række møder med spændende og aktuelle emner er i støbeskeen: "Molecular biology of the skin" arrangeres sammen med LeoPharma og Syddansk Universitet; et symposium om "Ageing" planlægges i samarbejde med Nordea forskningscentret for Sund Aldring på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet; "Basal Metabolic Research" sætter fokus på Novo Nordisk Fondens nye forskningscenter for Metabolisme; "Models of Life" arrangeres sammen med forskere på Niels Bohr Instituttet.

BioZooms kommende numre i 2010-11 indeholder spændende temaer om Forskning i Kina, Bioaktive stoffer i encellede organismer, Molekylær epidemiologi, Kunsten og videnskaben og Molekylær gastronomi. Den faste rubrik: "Siden sidst" med en oversigt over de aktuelle danske videnskabelige artikler med impact factor >10 inden for biokemi, molekylær biologi, system biologi og bioteknologi genopstår med en ny redaktion. En ny rubrik "Syv skarpe" med spørgsmål til en fremtrædende forsker, politiker, universitetsleder eller fondsdirektør bliver offentliggjort i hvert nummer. Endelig vil vi videreføre serien med portrætter af fremtrædende forskere inden for dansk biokemi og bioteknologi. Nu ser vi lyset for enden af tunnelen og udsender det første nummer i 2010 i en slanket udgave. Fremtiden er lys og håbet er grønt.