Referat fra Generalforsamling 1999

Publiceret Oktober 1999

Referat af Generalforsamling i Biokemisk Forening d. 3.10.99 holdt i forbindelse med Biokemisk Forenings Årsmøde på Gl.Avernæs, Fyn.

Referat:

  1. Pal Szecsi, Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde Amtssygehus valgtes til dirigent og konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.
  2. Referatet fra Generalforsamlingen 7.10.1998 blev godkendt. Lotte Vogel blev valgt til referent.
  3. Formanden Steen Gammeltoft redegjorde for det forløbne års aktiviteter. Der er afholdt 10 møder og symposier 1998-1999. Deltagelsen varierede fra 10 til 100, gennemsnitligt 50. Den højeste deltagelse var ved symposier med tværgående, metodologiske emner. Vi vil fortsætte med at arrangere minisymposier en gang månedligt, 8-9 per år. Medlemsbladet BioZoom er nu udkommet i 2 årgange med 4 numre per år siden 1998. BioZoom er blevet vel modtaget af alle medlemmer og vil fortsætte i den 3. Årgang i 2000. Firmaer viser stigende interesse for annoncering i BioZoom og sponsorering af møder.
  4. Kassereren Daniel Otzen fremlagde regnskabet for det forløbne år med et overskud på 25.000 kr. Det var mindre end det budgetterede overskud da en del regninger fra forrige regnskabsår først blev betalt i 1998-1999. Indtægterne fra sponsorering og annoncering er stigende, men dækker fortsat ikke udgifterne til udgivelsen af BioZoom. Det projicerede budget for 1999-2000 blev fremlagt med et budgetteret overskud på 140.000 kr.
  5. Den internationale repræsentant Brian Clark informerede om de internationale aktiviteter, dels på nordisk, dels på europæisk niveau. Referater blev udsendt i programmet for Årsmødet.
  6. Kontingent. Bestyrelsen foreslå, at kontingentet er uændret 200 kr. for alle medlemmer, både kandidater og studerende. Flere af deltagerne foreslog at kontingentet for kandidater bliver sat op til 300 kr., mens kontingentet for studerende fortsat er 200 kr. Bestyrelsen vil overveje dette.
  7. En ny bestyrelse blev valgt: Formand Steen Gammeltoft, næstformand Lotte Vogel, sekretær Jesper Troelsen, kasserer Daniel Otzen, Århus repræsentant Poul Jørgensen, Odense repræsentant Brigitte Boldyreff, International repræsentant Brian Clark, studenterrepræsentant Allan Stensballe, suppleanter: Jens Høiriis Nielsen, Jakob Larsen.
  8. Eventuelt: Intet.