Verdensklasse efterspørges

Publiceret Juli 2006

Efterhånden er der vel ikke mange, der er i tvivl om, at der er brug for en alvorlig økonomisk saltvandsindsprøjtning til landets universiteter og forskningsinstitutioner, hvis Danmark skal bevare sin stærke position i den globale konkurrence om viden.

Samtidig skal vi sikre de mest optimale organisatoriske rammer. Universitetsfusionerne, sådan som de er skitseret i Regeringens oplæg, er et væsentligt skridt i den rigtige retning. Større universiteter end dem vi kender i dag giver mulighed for at opbygge forskningsmiljøer af en størrelse og karakter, så de har styrke til at fastholde og udvikle den faglige kvalitet både i forskningen og i undervisningen, nu og i fremtiden. Dette vil gøre kandidaterne bedre og universiteterne mere attraktive samarbejdspartnere for de private forskningsbaserede virksomheder.

Fusionerne giver mulighed for at realisere nogle synergieffekter. På det administrative område giver det rum for organisatorisk nytænkning, og det giver desuden mulighed for opbygning af stærke kompetence-centre ved prioritering af forskningen. Efter vor opfattelse vil de administrative udgifter falde som følge af stordriftsfordele, og kompetencen hos forskere, uddannet i et bredere og mere internationalt miljø vil stige, når hele videnskæden er samlet.

Den organisatoriske ombrydning skal følges op af, at der afsættes ressourcer dels til opgradering af forskeruddannelserne i form af flere ph.d. og post.doc.-stipendiater, dels til indkøb af det nyeste og bedste laboratorieudstyr.

En fusion mellem Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU), Københavns Universitet (KU) og Landbohøjskolen (KVL), som skitseret i oplægget fra Videnskabsministeriet, muliggør et ” Life science center”, et nationalt ”center of excellence,” baseret på samling af kompetencer inden for lægemiddelforskningen. Det vil sige kompetencer, der bruges i processen ”fra en idé opstår i laboratoriet til lægemidlet findes på hylderne i apoteket”.

KU står for den største samlede danske natur- og sundhedsvidenskabelige indsats med relation til sundhed og sygdom og har - qua universitetshospitalerne - nær kontakt til patienter, men de ”ikke-kliniske” og farmaceutiske områder udgør lige nu ”the missing links” i videnskæden. KVL har i sit overordnede sigte blandt andet at forske i områder tæt på den biomedicinske forskning. Til denne fusion kommer KVL således med den initiale viden, hvad angår dyremodeller samt de essentielle kompetencer indenfor toksikologi og lægemiddel risikovurdering. Samtidig repræsenterer KVL det vigtige link over til ernæring og sundhed. DFU er Danmarks eneste universitet med ”lægemidlet som omdrejningspunkt”. Lægemiddelindustrien og DFU har i årevis haft et godt samarbejde præget af gensidig forståelse af, hvad der kan føre grundforskning videre til egentlig innovation i samfundet. Vi tror, at de smidige og effektive beslutningsprocesser, som har kendetegnet DFU kan bevares i regi af et større universitet. Et fusioneret universitet, som beskrevet ovenfor, vil blive en endog meget attraktiv samarbejdspartner for lægemiddelindustrien.

Senere i år åbner Biotech Research and Innovation Center (BRIC) på Tagensvej nær KU’s forskningsfaciliteter på Panuminstituttet, Rigshospitalet og H.C. Ørsted Instituttet. Biotek-centeret vil blive yderligere styrket ved en sammenlægning af KU, KVL og DFU og vil med sin fokus på molekylær sygdomsforskning levere endnu en essentiel kompetence til processen fra ”ide til lægemiddel”.

Det er logisk og naturligt at danne en internationalt slagkraftig universitetsenhed ved at føre DFU, KVL og KU sammen. Disse institutioner befinder sig i ”cykel-afstand” fra hinanden, hvilket åbner mulighed for etablering af et campus efter engelsk/amerikansk model. Denne tre-parts fusion udgør den enkleste løsning for en samlet og logisk styrkelse af sundheds- og sygdomsrelateret uddannelse, forskning og innovation i Hovedstadsområdet. Den vil som sådan også understøtte potentialet for vækst inden for hele Medicon Valley’s bio-sundhedssektor.

Helge Sander har vist stort politisk mod ved sin vilje til at ændre på gamle og indarbejdede strukturer, og ved at basere fusionen på naturlige kompetencefællesskaber områderne imellem. Det er vigtigt, at processen fortsætter og fuldendes. Vi i industrien må bakke op om fusionen og i samarbejde gøre et udvidet Københavns Universitet Europas førende Life-science universitet!

Offentliggjort i Børsen 11.9.2006. Gengives efter aftale.