D’ARC - Analyser af forskningens gennemslagskraft

Publiceret April 2005

D’ARC er DTU’s center for analyse og forskningsformidling og er en enhed i tilknytning til DTU’s forskningsledelse. Centret er det første analysecenter etableret på et universitet i Danmark, der beskæftiger sig med bibliometriske analyser, det vil sige analyser af universitetets gennemslagskraft på forskningsområdet, som den kommer til udtryk gennem videnskabelige artikler.

Medarbejdere på D’ARC (DTU Analysis & Research Promotion Center): Fra venstre Jan Vistisen, Peter Forsmann, Søren Find og Niels Berg Olsen.
Medarbejdere på D'ARC (DTU Analysis & Research Promotion Center): Fra venstre Jan Vistisen, Peter Forsmann, Søren Find og Niels Berg Olsen.

Centret består af en lille gruppe analytikere og informationsspecialister, der løser opgaver for DTU, offentlige virksomheder og organisationer samt for private virksomheder. For at udføre opgaver omkring forskningsformidling så professionelt som muligt arbejder centret tæt sammen med en videnskabsjournalistisk enhed på Institut for Produktudvikling, der også har til huse på DTU. Centret blev i sin tid etableret for at løse en række opgaver for DTU’s ledelse og institutter. Det kunne dreje sig om forskningsanalyse og benchmarking til brug for at sammenligne DTU eller institutter på DTU med tilsvarende institutioner i udlandet. Herved kunne man finde ud af, om DTU havde det rigtige faglige niveau og de rigtige forskningsresurser.

Centret samarbejder nu også med tilsvarende centre i udlandet og har opbygget kompetence omkring analyse og formidling af forskning gennem forskellige FoU-indikatorer, herunder metodestudier til belysning af forskningens udvikling på nationalt og institutionelt niveau. Ud over undersøgelser af universiteternes og sektorforskningsinstitutioners forskningsmæssige position, er der udført sammenligninger mellem europæiske forskningsregioners udvikling og analyser for ministerier og styrelser som grundlag for vurdering af dansk forskningsindsats.

På verdensplan bliver der ligeledes udarbejdet mange analyser, der ranker universiteterne. Her bidrager D’ARC med at fortolke og forklare disse rankings, som ofte er udformet på forskellige måder og derfor ikke umiddelbart sammenlignelige. Samlet bidrager centrets analyser og fortolkninger til at give et billede af, hvordan det overordnet går på DTU, og kan herved fungere som et supplerende styringsredskab for DTU’s ledelse.

Samarbejde med offentlige og private virksomheder

Men D’ARC udarbejder ikke kun analyser til brug for universitetsverdenen. Ministerier kan fx få analyser af, hvordan Danmark er ranket inden for ingeniørvidenskab, sundhedsvidenskab eller naturvidenskab. Hvordan står Danmark fx i forhold til Norge og Sverige, bliver der publiceret lige så meget pr. indbygger i Danmark som der gør i Norge, og hvordan er f.eks. niveauet mellem de europæiske universiteter.

Centret udfører desuden analyseopgaver for private rekvirenter. Det kan fx dreje sig om et konsulentfirma, der vil kortlægge forskningsresurserne inden for bioteknologi eller informations- og kommunikationsteknologi i Øresundsregionen. D’ARC kan udarbejde dele til en sådan kortlægning og pege på, hvilke resurser der er til stede, fx hvor mange forskere der er i regionen, hvor meget de har publiceret, og hvor og af hvem de bliver citeret. Sådanne oplysninger om forskningspotentialet kan sammenlignes med andre tilsvarende regioner i Europa og kan være af stor værdi for firmaer, der skal vurdere, hvor de optimalt bør placere en ny afdeling eller virksomhed.

En af D’ARC’s kommende aktiviteter går ud på at bidrage til implementeringen af kvalitetsarbejdet på DTU herunder undersøge hvilke muligheder, der er for at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre DTU’s aktiviteter inden for uddannelse, forskning og innovation.

Følsomt område

D’ARC har de 5 år, de har eksisteret, oplevet mange forskellige reaktioner på de analyser centret har udarbejdet. Naturligt nok, da resultatet af analyserne vurderer forskerne og giver dem en form for karakter. Det er helt nyt for mange, at blive vurderet udefra af analytikere, der ikke har dybtgående forstand på netop deres forskningsområde.

For D’ARC er det derfor vigtigt at signalere, at analyserne kun er en del af billedet og ikke viser hele sandheden. Men samtidig er D’ARC’s analyser et solidt redskab til at få overblik over aktivitetsniveauet på universitetet, fx gennem registrering af forskernes artikler og citationer i videnskabelige publikationer. DTU ønsker, at ligge blandt de 10 førende universiteter i Europa, og her har det betydning, at universitets forskere har publiceret i de mest anerkendte tidsskrifter, fx Nature og Science, for at kunne tiltrække de bedste forskere. Her kan D’ARC levere de relevante oplysninger.

Forskningen skal være synlig

D’ARC benytter sig af både eksterne databaser og en intern database til brug for analysearbejdet. Den primære eksterne database er Science Citation Index (SCI), og her kan man bl.a. se, hvor meget forskernes artikler er citeret i højvidenskabelige tidsskrifter. Citationsanalysen er vigtig, da den både siger noget om relevansen og om anerkendelsen af forskningen - jo flere gange en forsker er citeret, jo større anerkendelse.

Den interne database hedder Online Research dataBase In Technology, ORBIT og her registreres alt, hvad der foregår på universitetet omkring publicering og formidling i alle brede som smalle medier, hvem der deltager og bidrager i hvilke konferencer, hvem der udgiver bøger og undervisningsmaterialer osv. Denne database er offentlig, så alle kan se, hvem der producerer hvad inden for forskningen.

Under alle omstændigheder er tendensen klar: Centre som D’ARC kommer også på andre universiteter i Danmark og resten af Europa, fordi man i ministerier og EU-institutioner ønsker at synliggøre og måle forskningen på en lang række parametre, og det gælder både på de enkelte institutter og universiteter, men også nationalt og i forhold til resten af verden.