European Congress of Biotechnology 12 in Copenhagen, 21-24. August 2005

Publiceret Januar 2005

Biokemisk Forening og Dansk Bioteknologisk Forum er gået sammen om at organisere 12. European Congress on Biotechnology (ECB12) i tæt samarbejde med Medicon Valley Academy. Mødeserien afholdes i regi af European Federation of Biotechnology (EFB), hvoraf nummer fem i rækken (ecb5) ligeledes foregik på Danmarks Tekniske Universitet i 1990.

Traditionelt har European Congress on Biotechnology været et samlingspunkt for europæisk bioteknologi i bred forstand og har således omfattet teknisk procesorienteret forskning såvel som basal biologisk videnskab. Ved ECB12 vil genom- og proteomforskning samt systembiologi være hovedtemaer i det videnskabelige program. Robert Waterston, der sammen med Leroy Hood og Mathias Uhlén er blandt kongressens hovedtalere udtrykker det ganske enkelt: ’ med det stigende antal komplet sekventerede genomer vi har kendskab til, består den videnskabelige udfordring nu i at forstå, hvorledes denne lagrede biologiske information oversættes og omsættes til liv ’. Dette spørgsmål er omdrejningspunktet for en stor del af den bioteknologiske forskning, der finder sted i dag – og er derfor helt naturligt valgt som hovedtema for ECB12, som har fået titlen: Bringing Genomes to Life.

Robert Waterston, professor og leder af Department of Genome Sciences, University of Washington, Seattle, USA

Den seneste udvikling indenfor den experimentelle og computerbaserede bioteknologi gør det muligt at undersøge biologiske processers dynamik herunder fluktuationer i proteiners og mindre metaboliters tilstedeværelse, posttranslationelle modifikationer af - og interaktioner mellem proteiner. Systembiologien, der er baseret på genom-, proteom- og metabolomforskning, søger at skabe en kvantitativ indsigt i cellens stofskifte for på denne måde at forstå og forudsige, hvorledes stofskiftet i forskellige celleorganeller eller dele af cellen reguleres og interagerer. Et af målene er, at opstille komplekse modeller for vækst med en detaljeringsgrad på enkelt-procesnvieau. Der er tale om behandling af så store datamængder, at dette praktisk taget kun lader sig gøre ved anvendelse af computere. Den moderne biologiske og bioteknologiske forskning bevæger sig således henimod at skabe en forståelse af proteiners og metaboliters funktion og hvorledes deres forekomst reguleres i cellen.

Leroy Hood, professor og leder af Department of Molecular Biotechnology samt Institute for Systems Biology, University of Washington, Seattle, USA

Leroy Hood, som skal holde et af plenarforedragene, er en af verdens  førende forskere indenfor systembiologi og kommer ligesom Robert Waterston fra University of Washington, USA. En vigtig del af Hoods forskning baserer sig på DNA sekventering af expressed sequence tags (ESTs), enkelt sekvensbestemmelse af cDNA kloner og DNA array analyser. Disse metoder anvendes til at opnå en basal forståelse af  komplekse biologiske systemers funktion og regulering. Forskningsindsatsen spænder fra  infektionsfremkaldende stoffer til det humane immunsystem og omfatter bl.a. cancer, prionbaserede sygdomme og diabetes samt membranproteiners struktur og funktion.

Mathias Uhlén, professor, KTH Bioteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige

En anden af kongressens hovedtalere er en lokal skandinav, Mathias Uhlén , som med sin baggrund indenfor immunologi og  protein engineering har bevæget sig ind i områderne genomics og proteomics. Han er anerkendt for at have udviklet metoder til high through-put produktion af antistoffer mod rekombinante proteiner. Disse metoder finder nu anvendelse i forskningsprojektet, Human Proteome Resource, der fokuserer på at fremstille antistoffer mod alle ikke redundante proteiner i det humane proteom. Projektet er støttet af Wallenberg Fonden med omkring en kvart milliard svenske kroner.

Flere af de forskere, som skal holde foredrag ved ECB12,  er ikke kun involveret i grundvidenskalig forskning , men er også bevidste om kommercialisering af deres forskningsresultater via patentering, opstarts-virksomheder og samarbejder med etablerede koncerner. Altsammen tydelige beviser på at den moderne biologi ikke alene er af grundvidenskabelig interesse, men at dens metoder og resultater udnyttes kommercielt indenfor flere fagområder spændende fra den  pharmaceutiske til den procestekniske bioteknologi. Disse områder vil derfor også være belyst ved ECB12 og derfor består det videnskabelige program af syv parallelsessioner, hver med fire til seks symposier fordelt på tre dage. Emnerne for parallelsessionerne omfatter således:

  • Genomics and Systems Biology
  • Proteomics and Protein Engineering
  • Biochemical Engineering
  • Pharma Biotechnology
  • Industrial Biotechnology
  • Food Biotechnology
  • Environmental Biotechnology

I tilknytning til kongressen vil der være workshops og en udstilling af laboratorieudstyr og services med tilknytning til bioteknologi. Biokemisk Forening og Dansk Bioteknologisk Forum ønsker med dette program, at gøre det attraktivt for akademikere – ikke mindst studerende og forskere - med interessere i biologi og bioteknologi at mødes ved samme kongres - og vi håber på en massiv skandinavisk opbakning til ECB12. Vi forventer deltagelse af 1000 - 1500 fra hele verden, men først og fremmest fra Europa. Såfremt der i det danske bioteknologiske miljø viser sig at være interesse for videnskabelige møder, der både omfatter biologisk grundvidenskab og teknisk procesorienteret forskning vil vi overveje at fortsætte en mødeserie på nationalt plan med en lidt bredere videnskabelig profil.

Mere information om 12. European Congress on Biotechnology (ECB12) kan findes på www.ecb12.dk