Kem-En-Tec

Publiceret Juli 2002

Kem-En-Tec vandt 1. pris

Kem-En-Tec startede i 1987. Egentlig var det en vundet konkurrence udbudt af Novo Nordisk, der i sin tid gjorde det muligt for et hold forskere på proteinlaboratoriet på KU at starte virksomheden.

Første prisen bestod i et års finansieret husleje i lokalerne på det gamle Symbion, der således kom til at skabe rammerne for de aktiviteter, der i de følgende år kom til at foregå i Kem-En-Tec.

Kem-En-Tec i dag

Kem-En-Tec A/S er i dag en 100 % dansk ejet bioteknologisk virksomhed , som udvikler, producerer og markedsfører reagenser og apparatur til forskning og industri indenfor områderne proteinkemi og molekylær biologi.

Vi er leverandør af produkter, men vi fungerer i lige så høj grad som problemløser. Når kunden står med et problem, kender vi mulighederne for at løse det. Dette samarbejde mellem kunden og os er vigtigt for at opnå den bedste løsning.

For at opnå et optimalt samarbejde lægger vi vægt på at vores rådgivning er neutral. Kan vi ikke tilbyde den optimale måde at løse problemet på, henviser vi til andre leverandører, som vi ved kan varetage kundens interesser maksimalt. På den måde skabes basis for de langsigtede relationer, som vi er interesserede i. Vi ønsker at være den leverandør, man først ringer til.

Egne interesser

Det var egentlig de stiftende forskeres oprindelige mål at forbedre deres egne redskaber til forskning ved udvikling af nye metoder og udstyr. Det viste sig dog hurtigt at løsningerne også var populære hos kolleger. Det blev baggrunden for dannelsen af Kem-En-Tec.

I starten bestod produktsortimentet naturligt nok af produkter indenfor proteinkemi samt elektroforeseudstyr, bl.a. den første semi dry blotter i verden ? baseret på elektroforeseprincippet, der blev udviklet af en af kem-En-Tec´s stiftere da han var studerende på på DTU. I øvrigt et klassisk eksempel på hvordan man ikke skal gøre når man får en god idé ? Semi dry blotting princippet blev desværre aldrig patenteret og samtlige producenter af blotting udstyr kan således anvende princippet uden at opfinderen (Kem-En-Tec)får noget ud af det.

Mange projekter kendetegner virksomhedens første år

For at lette analysen af geler og blots blev der udviklet et software system til analyse af elektroforesegeler (CREAM). Til oprensning af proteiner udvikledes affinitetsmatrixer (Mini-Leak etc.). Til analyse af proteiner i immunassays havde Kem-En-Tec en produktion af oprensede enzymer (HRP og AP) og enzymsubstrater.

Peptidsyntese var også et af Kem-En-Tec's aktivitetsområder, et område som nu forsætter i firmaet Shäfer-N. Vi udviklede en prisbillig peptidsyntesemaskine og tilbød at syntetisere kundespecifikke peptider efter bestilling.

Kem-En-Tec indgik desuden i forskellige nicheprojekter med firmaer fra det øvrige danske bioteknologimiljø om udvikling og produktion af specifikke produkter. Der var kort sagt meget aktivitet i laboratoriet.

Kem-En-Tec som producent

Kem-En-Tec blev sidste år finantielt opsplittet i to selskaber: Diagnostics og A/S.

A/S tager sig af distributionsdelen og Diagnostics står for det udviklingsarbejde der altid har været en del af Kem-En-Tec. Splittet blev lavet for at gøre det lettere at lave internationale samarbejdsaftaler i Diagnostic regi. Før splittet kunne der opstå forvirring omkring det forhold, at der også var indblandet en distributionsdel.Både Diagnostics og A/S bor som altid på samme adresse er i dagligdagen et og samme firma.

Diagnostics står også for produktion og kvalitetskontrol af de enzymsubstrater, der er blevet en stor succes og i dag er en global forretning for Kem-En-Tec. Enzymsubstraterne omfatter OPD tabletter og flydende klar-til-brug TMB som de to hovedprodukter.

Kem-En-Tec sætter sikkerheden i højsædet, hvilket understreges af nævnte substrater, hvor f.eks. vores TMB er udviklet uden brug af organiske opløsningsmidler. I arbejdet med at udvikle nye produkter, stiler vi imod at fremstille produkter, der gør hverdagen lettere og sikrere for brugeren.

Den forstærkede konkurrence og de øgede krav til leverandører til forskningsmarkede har betydet ,at Kem-En-tec's antal af projekter er blevet reduceret, for derigennem at kunne koncentrere aktiviteter på de focusområder, hvor der kan forventes den bedste succes fremover. De flesteaf de tidligere produktområder er overført til andre virksomhedereller samarbejdsparynere, som med deres specielle ekspertise bedst muligt kan sikre fremtiden for disse produkter

Nogle udviklingsprojekter har til gengældt ført til dannelse af de to spin-off selskaber - Amdex med et dextran poly-HRP konjugat og Upfront Chromatography med patenter proteinoprensning. Begge selskaber er nu selvstændige selskaber.

Kem-En-Tec som distributør

For at rejse nok midler til at finansiere en omkostningstung udviklingsafdeling begyndte Kem-En-Tec at fungere som dansk distributør af en række udenlandske selskabers produkter. Dermed kunne vi samtidig tilbyde et større og mere komplet udvalg af varer.

Distributionsdelen er igennem tiden vokset til i dag hvor Kem-En-Tec A/S repræsenterer produkter fra 25 danske og udenlandske bioteknologi virksomheder på det danske og skandinaviske marked.

I starten var der primært fokus på produkter indenfor det proteinkemiske område, men over tiden har vi styrket vores position indenfor produkter til molekylær biologi og tilbyder i dag et bredt udvalg af løsninger både mht reagenser og instrumenter.

Indenfor PCR er vi indenfor de sidste år blevet leveringdygtig i termocyclere og kunne sidste år lancere Corbett Research?s Real-time thermocycler. På den kommende Scanlab messe kan vi nu også introducere en PCR preparationsrobot CAS-1200 på det danske marked. Robotten blander automatisk ens prøver med PCR master mix, og udregner præcist hvor meget master mix den skal lave så der er nok til det ønskede antal prøver. Robotten kan også lave fortyndingsrækker ud fra én kendt standard til at generere en standardkurve til kvantitativ real-time PCR og holder styr på de enkelte prøvers indentitet og placering.

Med en robot bliver selv komplicerede kombinationer af prøver og reagenser udført hurtigt og præcist. Sammen med real-time thermocycleren overføres de enkelte prøvers identitet, så softwaren hele tiden ved hvor hver prøve befinder sig. Man sikrer sig derfor maximalt mod at prøver ved en fejl ombyttes, som det kan ske ved manuel håndtering og sikrer sig også mod de pipetteringsfejl, der uværgeligt vil opstå ved manuel pipettering.

Fremtidstendenser

Preparationsrobotten er nævnt da den er et meget godt eksempel på den udvikling, der sker i øjeblikket. Der er et stigende behov for at opskallere det antal prøver, det er muligt at processere. Med nye hurtige thermocyclere med meget høj kapacitet, f.eks 384 brønds PCR-formatet, er denne del af processen blevet meget hurtig. Dermed er der opstået et behov for også at have større kapacitet på områder, der er upstream og downstream for PCR processen, så hele processen effektiviseres.

En anden faktor der kalder på automatiske løsninger er at assayformaterne efterhånden er blevet så kompakte, at det bliver er stadig mere vanskeligt at foretage manuel håndtering.

96 brønds mikrotiterplade formatet kan godt håndteres manuelt.

384 brønds mikrotiter plader hvor prøvedensiteten er fire gange så stor, er det meget vanskelligt at håndtere manuelt, bortset fra med multikanalspipetter.

Med 1536 brønds plader er det helt umuligt og de egner sig kun til automatisk håndtering.

Selv med 96 brønds plader er den mængde prøver, der kan processeres nok til at det er en stor hjælp at automatisere prøvehåndteringen. Derfor vil behovet for robotter til prøvehåndtering være stigende.

Kem-En-Tec Diagnostics

Selskabet vil indenfor de kommende år lancere en række nye produkter primært rettet til markedet for diagnostisk, hvor selskabet vigtigste kunder er internationale producenter af diagnostiske kit- her specielt indenfor enzymassaybaserede produkter. Udviklingsarbejdet er løbende blevet forstærket både internt og i tæt samarbejde med en række udenlandske udviklingsvirksomheder.

For mere information: www.kem-en-tec.com