BioVision A/S – innovationsmiljøet for bioteknologisk forskning

Publiceret Juli 2002

BioVision A/S er et finansieringsselskab, der har specialiseret sig i at investere i den helt tidlige kommercialisering af forskning inden for biomedicin og bioteknologi. Målet for os er at skabe værdi for forskere og forskningsinstitutioner ved at bidrage til at skabe attraktive investeringsprojekter for finansielle investorer eller virksomheder med udgangspunkt i god forskning.

Hvad vi gør

Der er ofte meget langt fra en god idé til en teknologi, der kan licenseres til virksomheder, eller til et produkt, der kan sælges eller licenseres til andre. Forskere og forskningsinstitutioner får større udbytte af deres kommercialisering jo længere frem mod sandsynliggørelse af de kommercielle muligheder, de kan føre projektet. Det betyder til gengæld, at der skal skaffes penge for at gennemføre forløbet. For at tiltrække investorer er det helt kritisk, at investeringsprojektet er attraktivt.

Et attraktivt investeringsprojekt er baseret på gode forskningsresultater, der kan patentansøges; på dokumentation af, at den kommercielle udnyttelse er mulig (proof-of-concept); på et reelt markedsbehov af betragtelig økonomisk betydning; og på nogle mennesker, der er villige til at yde en indsats for at virkeliggøre udnyttelsen.

Vi har etableret BioVision, fordi planlægning af den helt tidlige fase af kommercialisering af bioteknologisk forskning er specielt kritisk og kræver særlige kompetencer. Så for at kunne levere en vurdering af projekterne, der yder projekter og forskere retfærdighed, og for at kunne give den bedst mulige støtte efterfølgende er BioVision opbygget med de nødvendige kompetencer: relevant forskningsmæssig indsigt og forståelse; omfattende kendskab til bioteknologisk patentering; indsigt i de specielle mekanismer på de biomedicinske og bioteknologiske markeder; og forståelse for de finansielle forhold i den bioteknologiske industri.

Vi satser derfor på sammen med forskere og forskningsinstitutioner på så tidligt et tidspunkt som muligt at lægge en plan for, hvorledes kommercialiseringsprocessen gribes bedst an i det specifikke tilfælde:

  • Hvilke forsøg er kritiske for at nå et niveau af proof-of-concept, der gør projektet attraktivt for virksomheder og investorer?
  • Hvordan skal patentansøgningen skrues sammen for at give maksimal effekt i forhold til kommercialiseringen?
  • Hvad er den bedste strategi for kommercialisering i det givne marked, når man tager hensyn til konkurrerende teknologi: licensering af basal teknologi til én eller mange slutbrugere; licensering af produkter snarere end teknologi; opbygning af virksomhed, der skal sælge slutproduktet?
  • Hvem skal føre projektet ud i livet, og hvor skal det ske?
  • Og hvad kræver det af penge at nå til det første punkt, hvor nye investorer vil ønske at træde til?

Det er svarene på disse spørgsmål, der ligger bag BioVisions beslutning om at investere penge i et givet projekt.

Men vi slipper ikke projektet, når pengene er investeret. BioVision ønsker at være en særdeles aktiv investor og at investere den fornødne indsats sammen med initiativtagerne for sikre en fælles succes. Vi går derfor aktivt ind i arbejdet med at udvikle en attraraktiv forretningsplan og med at sikre projektets fremdrift mod de milestones, der er sat. Og udnytter naturligvis vort netværk blandt virksomheder og investorer i denne proces.

Hvad vi har udrettet

Siden vor start 1. januar 2001 har vi været i kontakt med 37 projekter fra hele landet med en overrepræsentation af Aarhus og København. I 21 tilfælde har vi tilbudt at finansiere en nærmere analyse af projektet (patentérbarhed, marked, konkurrencesituation m.v.) med henblik på investering. Vi har afgivet 14 investeringstilbud. Som beskrevet i case-boksene, har disse tilbud pr. første halvår 2002 resulteret i etablering af fire nye virksomheder.

Case 1

Plantic ApS blev stiftet 1. juli 2001 af Jan-Elo Jørgensen og BioVision. Plantic udnytter  komparativ genetik til at skabe nye produkter til cancerbehandling med udgangspunkt i en unik plantebaseret screeningsplatform.

Ved stiftelsen af Plantic blev der sat to vigtige milestones for det første års aktiviteter. Begge er blevet opfyldt: gennemførelse af en række kritiske forsøg på vej mod et proof-of-concept for Plantic's teknologi samt udfærdigelse af en forretningsplan, der kan danne basis for investorkontakter for at tilføre selskabet 3-5 millioner kr. Desuden er der foretaget en første patentering.

Plantic's aktiviteter finder sted på Aarhus Universitet og i Forskerparken i Aarhus. Selskabet har 2 ansatte. BioVision har tilført i alt 2,1 millioner kr. Bestyrelsen består af forskningsdirektør Klaus K. Nielsen udpeget af Jan-Elo Jørgensen og Poul Andersson fra BioVision. Jan-Elo Jørgensen er selskabets direktør.

Case 2

Bioinformatics ApS blev stiftet 1. marts 2002 af en gruppe forskere ved Bioinformatics Research Center, Aarhus Universitet og BioVision. Bioinformatics sigter på at udvikle software, der udnytter multilinkage disequilibrium-analyse i forbindelse med SNP-data (single nucleotide polymorphisms). Denne type data udnyttes nu primært i forbindelse med identifikation af sygdomsassocierede gener, men der ligger et stort potentiale i anvendelse inden for farmakogenetik, dvs. en genotype-baseret tilrettelæggelse af farmakologisk behandling.

Bioinformatics har 2 ansatte programmører foruden direktøren (Leif Schauser). Aktiviteterne finder sted ved Bioinformatics Research Center, Aarhus Universitet. BioVision har i første omgang tilført 0,9 millioner kr. Bestyrelsen består af professor Jotun Hein udpeget af initiativtagerne og Poul Andersson fra BioVision.

Case 3

ProteoTarget ApS blev stiftet 1. marts 2002 af Peter Kristensen og BioVision. ProteoTarget skal udvikle en særlig platform inden for phage display-teknologi med henblik på at identificere behandlingsrelevante targets i en række udvalgte sygdomme.

ProteoTarget?s aktiviteter finder indtil videre sted ved Bioteknologisk Institut, Hørsholm, idet selskabet med tiden forventer at etablere sig i Forskerparken i Aarhus med egne faciliteter. BioVision har i første omgang tilført 0,9 millioner kr., hvortil kommer en investering af indsats fra Bioteknologisk Institut. Selskabets direktør er Peter Kristensen. Bestyrelsen består af Peter Kristensen og Poul Andersson fra BioVision.

Case 4

Copenhagen Biotech Asset ApS (CBA) blev stiftet 1. april 2002 af Palle Høy Jakobsen, Peter Heegaard, PepResearch ApS og BioVision. CBA vil udvikle en sensitiv metode til måling af prioner i blodprøver. Denne skal anvendes i forbindelse med bekæmpelse af BSE-epidemien i kvæg og til screening af blodbankblod.

CBA's første mål er at tilvejebringe den nødvendige kapital til at gennemføre produktudviklingen, ca. 8 millioner kr. En forretningsplan, der skal danne basis for investorkontakter, er netop færdiggjort. 

CBA er lokaliseret i København, hvor der forventes etableret laboratorium i løbet af 2002. BioVision har i første omgang tilført 0,9 millioner kr. Selskabets direktør er Palle Høy Jakobsen, og bestyrelsen består af Palle Høy Jakobsen og Peter Heegaard udpeget af initiativtagerne og Poul Andersson fra BioVision.

Om Biovision

BioVision A/S er et innovationsmiljø under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Som innovationsmiljø forvalter BioVision statslig investeringskapital og foretager parallelt medfinansiering af investeringerne.

BioVision blev etableret pr. 1. januar 2001 af BankInvest Biomedical Ventures III, Jyske Bank og Bioteknologisk Institut. Bestyrelsens formand er Henrik Elsner og næstformand er Jesper Zeuthen. Poul Andersson er selskabets direktør.

Kontakt: Poul Andersson, tlf.: 22 14 29 69, email: pka@biovision.dk. Yderligere information på www.biovision.dk.