Fakta om BioImage A/S

Publiceret Oktober 2001
Opdatering
BioImage blev i 2006 købt af Thermo Fisher Scientific.

BioImage A/Sblev etableret som selvstændigt selskab i april 1999, som et spin-off fra Novo Nordisk. Inden udskillelsen fungerede BioImage som en integreret del af forskningen på Novo Nordisk med ansvar for udvikling af sofistikerede cellebaserede testsystemer til virk­somhedens lægemiddeludviklingsprojekter. Teknologierne bag BioImage har dog langt større anvendel­sesmuligheder, og det var derfor oplagt, at teknologien med fordel kunne udskilles i et sepa­rat biotekselskab med en bredere ejerkreds og dermed få mulighed for at etablere partner­skaber med flere selskaber.

Medarbejdere

BioImage er en virksomhed i stærk vækst og med en international medarbejderskare. Ved selskabets etablering i foråret 1999 var der seks personer beskæftiget. I efteråret 2001 er antallet nået op på knap 40. Mere end halvdelen af medarbejderstaben er højt kvalificerede forskere. Sidstnævnte har alle en Ph. D-grad inden for et af vidensfelterne celle- og mole­kylærbiologi, biofysik, farmakologi og udvikling samt drift af de unikke lægemiddeludviklings­systemer.

BioImages teknologi og arbejdshypotese

BioImagetager sit udgangspunkt i resultater og metoder, som oprindelig blev opdaget og udviklet mens BioImage var en del af Novo Nordisk. Selskabet har siden videreudviklet disse teknologier og anvendt dem til at foretage nogle enestående observationer, som danner selve grundlaget for selskabets arbejdshypotese i forbindelse med udviklingen af nye læge­midler. BioImage er i dag i stand til at identificere lægemiddelkandidater, som påvirker helt nye meka­nismer inde i de enkelte menneskelige celler. Mekanismer som ikke ville være fundet ved traditionel lægemiddelforskning, sådan som det kort er beskrevet nedenfor.

International ledelse

BioImage er en internationalt orienteret virksomhed i rivende udvikling. Dette understreges af ansættelsen af Patrik Dahlén som administrerende direktør. Patrik Dahlén var tidli­gere direktør for Life Science-divisionen (ca. 1.500 medarbejdere) hos det amerikanske selskab PerkinElmer, en af verdens førende udbydere af life science-løsninger. Den daglige ledelse af BioImage varetages i tæt samarbejde med forskningsdirektør Ole Thastrup og finansdirektør Ulrik Vejlsgaard, som begge har været med siden selskabets stiftelse i april 1999. Bestyrelsen har en omfattende international erfaring indenfor lægemiddeludvikling. Denne ledes af bestyrelsesformand Bruce Carter (Direktør for ZymoGenetics, USA), og bestyrelsen udgøres i øvrigt af Mark King fra Kendell Strategies, Inc. (USA), Ulrik Spork fra Novo A/S, Axel Ullrich, som til dagligt er professor ved Max Plank Institute (Tyskland), Edwin Moses (tidligere direktør for Evotec OAI, England) samt af Thomas Geimer og Stephen Thompson begge fra Apax Partners & Co, der fungerer som rådgiver for den række af venturefonde, som investerer i BioImage. BioImage er et økonomisk velfunderet selskab, som udover den omtalte række venturefonde også tæller Novo Nordisk blandt sine investorer.

Den videnskabelige baggrund

Lægemiddeludviklingen bevæger sig ind i cellen

Den menneskelige arvemasse (det humane genom), der er tæt ved at være fuldstændigt kortlagt, indeholder omkring 35.000 gener. Hvert af disse gener styrer produktionen af et eller flere proteiner. Den næste store udfordring bliver at beskrive, hvilken funktion alle disse proteiner udfører i de enkelte celler. Medicinalindustrien har en stor interesse i at finde nye proteiner, der er involveret i sygdomstilstande og således er lægemiddelangrebspunkter. Sådanne proteiner kan danne grundlag for udvikling af nye lægemidler. Historisk har indu­strien fokuseret sin indsats mod de proteiner, der befinder sig på celleoverfladen. Det viser sig dog, at antallet af potentielle lægemiddelangrebspunkter er langt større inde i cellen. Man må således forvente, at en væsentlig del af fremtidens lægemiddelforskning kommer til at koncentrere sig om, hvad der foregår inde i cellen, snarere end på cellens overflade. Et sådant paradigmeskift kræver dog udvikling af helt nye teknologier.

Den cellulære "geografi" indgår i udvikling af nye typer lægemidler

BioImage har udviklet teknologier, der netop gør det muligt, at studere proteinernes funktio­ner inde i enkelte, levende celler. Konceptet bag Biolmages forskningsprogram har været at "genere" cellerne så lidt som muligt -teknologierne er således "tavse beskuere" af, hvad der foregår i cellerne. Dette arbejde har afsløret, at cellens funktion ikke blot er dikteret af protei­nernes aktivitet, men også af om disse proteiner befinder sig på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det har ikke tidligere været erkendt, at cellens interne "geografi" har så grundlæg­gende en betydning for, hvorledes den fungerer.

BioImage har udviklet teknologier (redistributionsTM-teknologier), som gør det muligt at følge bevægelsen af specifikke proteiner inde i de enkelte celler, mens processerne foregår. Bag dette arbejde ligger en række patentbeskyttede opdagelser, som er foretaget i grænselandet mellem cellebiologi, genteknologi, biofysik, computerteknologi og lægemiddelvidenskab.

Tusindvis af cellulære proteiner -millioner af biologiske virkninger

Kortlægningen af det humane genom har sandsynliggjort, at der er adskillige tusind proteiner involveret i styringen af de enkelte celler. Selvom det kan synes at være et stort antal protei­ner, er det langt fra stort nok til, at hvert enkelt protein blot kan tilskrives en bestemt funktion. Med andre ord: hvert protein varetager adskillige arbejdsopgaver. Netop dette faktum er en væsentlig forklaring på, at traditionelle lægemidler har mere end en virkning; nemlig den øn­skede og bivirkninger.

BioImages resultater viser, at det er muligt at udvikle lægemidler med færre bivirkninger end traditionelle lægemidler, hvis lægemidlet påvirker proteiners bevægelse i stedet for deres ak­tivitet.

Lægemiddeludvikling i levende celler frem for i dyr

De mekanismer, der styrer bevægelsen af de enkelte proteiner, er meget delikate og derfor vanskelige at studere. Biolmages Redistributionsteknologi gør det muligt at studere disse processer med en rummelig opløsning på under en 1/10.000 del af en millimeter og en tids­mæssig opløsning på under et sekund. Målinger skal foretages i levende celler, da det er vigtigt, at cellernes normale processer ikke forstyrres. Studier i levende celler repræsenterer det enkleste og billigste, men stadig fysiologisk mest relevante testmiljø.

BioImage benytter i dag teknologien til at teste flere tusinde stoffer om dagen for at  identificere mulige lægemiddelkandidater. En af sidegevinsterne ved at foretage tests i le­vende celler er, at det er muligt at reducere antallet af de dyreeksperimentelle undersøgelser, som er nødvendige i den traditionelle lægemiddelforskning, da levende celler repræsentere et fysiologisk relevant testmiljø.

Patentrettigheder

BioImage ejer en stærk og enestående portefølje både af udstedte patenter og af patentan­søgninger. Disse patenter dækker blandt andet GFP (?Green Fluorescent Protein?), der er et meget anvendt værktøj i den nyeste lægemiddelforskning over det meste af verden. Patentporteføljen omfatter også pa­tenter og patentansøgninger, der bredt beskytter Biolmages koncept for udvikling af læge­midler.

Partnerskaber og mål

For at få maksimal udnyttelse af de teknologiske landvindinger planlægger BioImage at indgå partnerskaber med relevante virksomheder i den farmaceutiske industri med henblik på at supplere sine kompetencer indenfor lægemiddeludvikling. Selskabets mål er nemlig at ud­vikle lægemidler med en helt ny virkningsmekanisme.

I 2000 indgik BioImage en aftale med Amersham Pharmacia Biotech om udvikling af redistri­bution TM testsystemer til den næste generation af Amersham Pharmacia Biotechs instru­menter, der anvendes overalt i den farmaceutiske industri. Det partnerskab, BioImage har indgået med Amersham Pharmacia Biotech, er også etableret med henblik på at kommercialisere porteføljen af GFP patenter. Amersham Phar­macia Biotech vil i den forbindelse anvende sit internationale kontaktnet til virksomheder i den farmaceutiske sektor med henblik på at udlicensere dele af patentporteføljen. Siden har Amersham Pharmacia Biotech lavet en tilsvarende aftale med Aurora BioSciences, og de tre virksomheder sidder nu solidt på verdens brug af GFP.