ATV's bud på en ny dansk forskningspolitik

Publiceret Oktober 2001

Akademiet for de Tekniske Videnskaber offentliggjorde i august rapporten "Viden og velfærd – Visioner for dansk forskning". Rapporten er ATV's bud på, hvordan det danske samfund kan få mere ud af de milliarder, der hvert år investeres i forskning herhjemme.

Rapporten er resultatet af et udvalgsarbejde under ATV, hvor man især har set på, om ressource- og opgavefordeling mellem universiteter, sektorforskning, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og private virksomheder er hensigtsmæssig.

Det er den ikke, konkluderer rapporten. Danmark kunne få betydeligt mere ud af forskningsinvesteringerne ved at omlægge og modernisere strukturen i forskningsverdenen. Pengene bruges i dag ikke optimalt; der er for mange små og spredte forskningsmiljøer, for mange, der forsøger at gøre det samme, uhensigtsmæssige ledelsesformer på universiteterne og for lidt samarbejde mellem den offentlige og den private forskning – selvom dette er blevet betydelig bedre de seneste år.

Rapporten definerer formålet med forskningsindsatsen og fremsætter en række anbefalinger til indretningen af den fremtidige struktur i den danske forskningsverden.

Forskningen skal:

  • Sikre grundlaget for forskningsbaseret uddannelse
  • Øge innovation og vækst i erhvervslivet
  • Sikre videngrundlaget for offentlige beslutningsprocesser
  • Videreudvikle samfundet som kultursamfund
  • Bidrage til udvikling af velstand og velfærd i det internationale samfund, herunder den tredje verden

Hvis vi skal have fuldt udbytte af investeringerne i forskning, skal:

  • Forskning og uddannelse skal være to sider af samme sag
  • Forskningen være på internationalt set højeste niveau
  • Forskningen koncentreres på færre enheder
  • Universiteterne råde over betydelige midler til egen prioritering
  • Øvrige offentlige midler til anvendt forskning og udvikling udbydes i licitation

En betydelig forskningsindsats på højt niveau er en forudsætning for, at Danmark kan med være med blandt de forreste i den globale videnøkonomi. Det er et politisk mål, som stort alle politikere vil skrive under på. Men det kniber med viljen til at leve op til ambitionerne, når det kommer til de nødvendige bevillinger. I sammenligning med andre lande, vi ynder at sammenligne os med, er de offentlige investeringer i dansk forskning ikke noget at prale med.

Efter ATV's opfattelse skal der ikke herske ivivl om, at universiteterne skal være de bærende institutioner i dansk forskning – "Vidensamfundets centralværksteder". Det skal de, dels fordi universiteterne ikke kun er centre for forskning, men også for uddannelse på højt niveau, og uddannelse af kandidater er den bedste metode til at bringe forskningens resultater ud til det øvrige samfund. Dels fordi universiteterne er bedst egnet til at fastholde og forsvare forskningens frihed og uafhængighed.

Universiteternes ledelse skal styrkes ved, at den valg-styreform, som i dag er den almindelige, erstattes af en bestyrelse, som udnævner rektor, dekaner og institutledere. Valg-styreformen giver ikke universitetsledelsen en tilstrækkelig stærk og uafhængig ledelsesplatform. Bestyrelsen skal have et flertal af eksterne repræsentanter, hvoriblandt der altid skal være mindst én udenlandsk universitetsleder. Det skal være med til at sikre den internationale forankring og inspiration, som er afgørende nødvendig for et universitet i dagens globaliserede verden.

Sektorforskningens aktiviteter, som i dag fylder meget i den danske forskningsverden, bør overføres til andre aktører. Som det er i dag, bruges alt for stor en del af forskningsmidlerne inden for sektorforskningen, hvor de ikke kommer uddannelserne til gode i større omfang. Disse forskningsressourcer bør overføres til universiteterne. Andre dele af sektorforskningen vil det være hensigtsmæssigt at privatisere.

I det hele taget bør forskningsmiljøerne i større grad koncentreres, så vi får større sikkerhed for, at de når den kritiske masse, som er en forudsætning for over lang tid at opretholde et højt kvalitetsniveau i forskningen. Det kan betyde, at uddannelser, som i dag tilbydes flere steder i landet, måske kun skal tilbydes et eller to steder. Til gengæld vil både forskningens og undervisningens kvalitet blive styrket.

Den dobbelte struktur med universiteter og sektorforskning, som i dag præger den danske forskningsverden, fremmer opsplitning og parallelforskning, samtidig med, at udbyttet på undervisningssiden bliver langt mindre, end det kunne være.

Med hensyn til universiteternes samarbejde med det private erhvervsliv, er der sket store fremskridt de seneste år. Der er imidlertid behov for, at universiteterne engagerer sig lige så stærkt i samspillet med borgere, myndigheder og samfundet uden for universiteterne i det hele taget.

Offentligt finansierede forskningsopgaver, som ikke naturligt ligger på et universitet, bør udbydes i licitation. Det vil give betydelig større synlighed omkring anvendelsen af de offentlige midler til forskning at inddrage de private videnserviceerhverv, som er præcis den type virksomheder, Danmark i meget høj grad skal bygge den fremtidige velstand og velfærd på, i disse opgaver. Samtidig vil det styrke en videnbaseret erhvervspolitisk strategi som regeringens .dk21.

Hele rapporten "Viden og velfærd - Visioner for dansk forskning" kan bestilles hos ATV, Lundtoftevej 266, 2860 Kgs. Lyngby, tlf. 45 88 13 11, atvmail@atv.dk, eller den kan læses på www.atv.dk.