Pantheco A/S - PNA som lægemiddel

Publiceret Januar 2001

Opdatering

I maj 2003 fusionerede Pantheco A/S og Cureon A/S og dannede Santaris Pharma A/S (www.santaris.com)

Pantheco A/S (www.pantheco.com) er et ungt dansk bioteknologisk firma, der udvikler lægemidler baseret på PNA (Peptid Nucleic Acid). Selskabet har udviklet og patenteret en transportteknologi, der gør det muligt at anvende PNA som antibiotika. Senere vil anvendelsen blive udbredt til andre væsentlige terapeutiske områder.

PNA som lægemiddel

Bakteriers resistens overfor antibiotika er i dag en af de største udfordringer i den globale sundhedssektor og selv nye, forbedrede antibiotika rammes af resistensproblemer. Generelt er forekomsten af infektioner blandt indlagte patienter 5-9% og det estimeres, at alene i USA er antallet af patienter, der påføres hospitalsinfektioner, 2-3 mill. på årsbasis. Pantheco er et dansk bioteknologisk firma, der med afsæt i PNA-teknologien har taget denne udfordring op. 

2001_1 panteco_1.gif
Figur 1: Strukturen af PNA muliggør hybridisering med komplementære DNA og RNA

PNA er et syntetisk molekyle, der binder til enkeltstrengede nucleinsyrer, men i stedet for en gentagen sukker-fosfat "rygrad", har PNA en polyamid struktur, hvor purin- og pyrimidin-basernes placering muliggør en effektiv hybridisering til komplemetær DNA, RNA og PNA (Se Figur 1).  PNA er achiralt og elektrostatisk neutralt med mange derivatiseringsmuligheder, hvorved dets egenskaber selektivt kan ændres. Molekylet er både kemisk og biologisk stabilt idet det ikke nedbrydes af nukleaser eller peptidaser. PNA har endvidere den fordel, at det er et helt ny syntetisk struktur, der ikke forekommer i naturen, hvorfor ingen mikroorganismer ad naturlig vej kan "bekæmpe" PNA.

Som eksempler på anvendelsesområder for lægemidler baseret på PNA kan nævnes behandling af bakterielle infektionssygdomme forårsaget af multiresistente stafylokokker, streptokokker og colibakterier. Hertil kommer anvendelse indenfor virusinfektioner.

Når PNA skal fungere som antibiotika designes PNA molekylet til at hybridisere med udvalgte sekvenser af mikroorganismernes mRNA, der koder for livsnødvendige proteiner. Herved blokeres syntesen af disse proteiner og mikroorganismerne dør  (Se figur 2).

Et af problemerne med at anvende PNA som antibakterielt lægemiddel har været at få molekylet over bakteriernes cellemembran. Pantheco har imidlertid udviklet og patenteret en unik teknologi, som muliggør transport af PNA ind i cellen og frem til de relevante områder af bakteriens mRNA. Ved anvendelse af denne transportteknologi har Pantheco endvidere identificeret og valideret et antal relevante gensekvenser, og har på dette grundlag fremstillet adskillige lovende PNA lægemiddelkandidater til behandling af livstruende infektioner.

De første lægemiddelkandidater har i infektionsmodeller vist sig at være særdeles effektive, også overfor infektioner forårsaget af multiresistente bakterier. Det er derfor forventningen, at PNA vil kunne danne grundlag for udviklingen af lægemidler til bekæmpelse af en vifte af bakterieinfektioner. På nuværende tidspunkt har Pantheco igangsat en række udviklingsprojekter for PNA lægemidler rettet mod specifikke grupper af mikroorganismer.

Herudover åbner det teknologiske gennembrud inden for transporten af PNA op for nye behandlingsområder. Transportteknologien udviklet under Pantheco's bakterieprogrammer vil blive videreudviklet til at også at kunne transportere PNA ind i andre celletyper, herunder humane celler. Denne videreudvikling vil være et væsentligt element i nye forskningsprogrammer.

2001_1 panteco_2.gif
Figur 2: PNA hybridiserer med mRNA og blokerer derved for proteinsyntesen

Pantheco er indehaver af de eksklusive verdensrettigheder til udnyttelse af PNA til behandling af infektionssygdomme og af non-eksklusive rettigheder til at bruge PNA til behandling af hjerte-/karsygdomme samt diabetes.

Pantheco A/S

Pantheco A/S blev stiftet i november 1998, hvor en række danske institutionelle og udenlandske investorer indskød kapital i virksomheden. Ejerkredsen tæller således BankInvest, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Dansk Erhvervsinvestering, Dansk Kapitalanlæg, Vertex Management og Isis Pharmaceuticals Inc.

Siden etableringen og starten på udviklingsarbejdet har Pantheco indleveret ni patentansøgninger, bl.a. dækkende PNA transportteknologien og flere af de udviklede lægemiddelkandidater. Selskabet beskæftiger i dag 41 medarbejdere, et tal der vil vokse til 54 personer ved udgangen af 2001.

Det er Pantheco's målsætning at designe og udvikle lægemiddelkandidater frem til klinisk fase I, hvor de første forsøg i raske forsøgspersoner udføres. Fra dette punkt i udviklingsprocessen stiger omkostningerne eksorbitant, hvorfor en større partner nødvendigvis må inddrages i udviklingsarbejdet. Den videre udvikling, markedsføring og produktion vil blive varetaget i disse samarbejder. Det er forventningen, at det første lægemiddel baseret på PNA vil være på markedet i 2007.

Pantheco's hjemmeside har adressen www.pantheco.com.