Boganmeldelse: Cellebiologi på dansk

Publiceret Oktober 2000

"Cellebiologi. Cellens organisation og livsprocesser" af Poul Prentø og Poul Vagn Jensen. Gads Forlag, København  2000.

Cellebiologi forsideI en tid hvor cellebiologien ligger i frontlinien indenfor naturvidenskaben er en dansksproget lærebog en velkommen og imponerende begivenhed. Det er endnu mere imponerende, at det er lykkedes de to forfattere Poul Prentø og Poul Vagn Jensen, at fremstille cellebiologien i en overskuelig og lettilgængelig form. Cellebiologien er et af de naturvidenskabelige forskningsområder, som har undergået den stærkeste udvikling i de sidste 25 år. Efter en lang årrække hvor cellebiologien var præget af langsom fremgang med indirekte beskrivelser af cellens morfologi og funktioner ved hjælp af mikroskopi, fysiologi og isotopteknik har molekylær biologien og genteknologien betydet at cellens funktioner nu kan beskrives mere direkte. Celledyrkning, kloning af cDNA for cellulære proteiner, transfektion af cDNA, mutagenese, knockout af gener og mikroinjektion har givet nogle effektive og direkte teknikker til at beskrive cellens biologi. Sammen med sekventeringen af genomerne fra en række organismer er cellebiologien det område, hvor de største fremskridt er gjort i de sidste 10 år indenfor biologien. Landvindingerne er markeret ved flere Nobel priser i kemi, fysiologi eller medicin til pionererne og de store opdagere.

Bogens indhold er stort set dækkende for det omfattende emne. Halvdelen (224 sider) beskriver cellens opbygning, de grundlæggende kemiske forhold, cellens organeller og de dertil knyttede basale funktioner, mens den anden halvdel (198 sider) beskriver de generelle cellulære funktioner mht. celledeling, proteinsyntese, cellulær proteintransport, cellesignalering, ekstracellulær matrix og celledød. Det er et rimeligt og afbalanceret emnevalg. Det er tydeligt, at udgangspunktet for bogen er et kompendium i cellebiologi for biologistudiet på August Krogh Instituttet ved Københavns Universitet. Fremstillingen indeholder omtale af flere dyrearter i gennemgangen af cellens generelle funktioner. Det gør bogen alsidig og informativ, at den ikke begrænser sig til den humane cellebiologi. De lavere dyrearter er med til at "krydre" fremstillingen og gøre den underholdende, i alle tilfælde for anmelderen, som er human cellebiolog. Cellebiologien indgår i dag som et grundlæggende fag i en række uddannelser til biolog, biokemiker, molekylær biolog, bioteknolog, human biolog, læge, tandlæge, farmaceut, dyrlæge, plantebiolog, m.fl. Bogen henvender sig derfor til en stor læsergruppe.

Det kolossale emne er komprimeret til 472 sider. Teksten er skrevet i et flydende, enkelt og forståeligt sprog. I mange passager er fremstillingen ligefrem underholdende og blomstrende. Bogen er opdelt i 15 kapitler med 3-8 hovedafsnit og flere underafsnit. Fremtoningen af bogen er indbydende mht. formatet, omslaget, opsætningen og illustrationerne. Siderne er tospaltede med 1½ linies afstand og en letlæselig skrifttype. Illustrationerne er rigelige, mindst en per dobbeltside. De mange illustrationer og tabeller er gode, gennemarbejdede og klare. De medvirker til at gøre stoffet lettilgængeligt. Det betyder at det er let at finde rundt i teksten. Bogen er nem at bruge som opslagsværk takket være et godt stikordsregister med ca. 2200 ord. Endvidere er nummeret og navnet på henholdsvis kapitel og hovedafsnit anført øverst til højre på hver side med rød skrift. Derfor kan man også bladre sig frem til sit emne uden at bruge registeret. Endelig er der en ordliste med ca. 250 ord og forklaringer, som er meget nyttig for læsningen.

Referencer til originalartikler, oversigtsartikler og bøger er helt udeladt. Det forekommer mig, at være en fornuftig beslutning. Det er svært at foretage et rimeligt udvalg af referencer, som er repræsentative og illustrative. Balancen mellem de historiske referencer til milepælene indenfor cellebiologien og de aktuelle referencer er meget vanskelig. Endvidere er emneområdet stort og litteraturen omfattende, så en referenceliste ville have tynget den lette bog. Det ville være en uoverkommelig opgave for de to forfattere, som ikke kan være specialister i alle emner indenfor cellebiologien, at udvælge de bedste referencer. Endvidere kan nogle referencer hurtigt blive uaktuelle og derfor kræve hyppigere revisioner af bogen. Endelig er bogens mål  ikke at være en indgang til den videnskabelige litteratur om cellebiologi.

På det engelsk-amerikanske lærebogsmarked er der flere konkurrerende bøger om cellebiologi, først og fremmest de to sværvægtere "Molecular Biology of the Cell" af Bruce Alberts et al. og "Molecular Cell Biology" af Harvey Lodish et al. De er skrevet af de mest fremragende forskere og er blandt de bedste bøger, som er skrevet om cellebiologi. De er meget omfattende, mere dybtgående og bredere i deres fremstilling. En sammenligning mellem disse to lærebøger og "Cellebiologi" ville være urimelig. Forfatterne bag "Molecular Biology of the Cell" har imidlertid udsendt en forkortet udgave "Essential Cell Biology med undertitlen "An Introduction to the Molecular Biology of the Cell". Bogen fokuserer på de egenskaber, som er fælles for de fleste eukaryote celler og som er nødvendige for at forstå hvordan enhver celle lever og reproducerer sig. "Essential Cell Biology" kan bedre sammenlignes med "Cellebiologi", selvom den stadig er mere omfattende, har syv forfattere og bygger på sin fremragende storebror. Imidlertid kan det konstateres, at indholdet og emnevalget i den danske og amerikanske lærebog svarer til hinanden. Personligt foretrækker jeg de amerikanske lærebøger i undervisningen i cellebiologi også for danske studerende i forskellige retninger indenfor naturvidenskaberne. Alle danske studerende er fortrolige med sproget engelsk og al faglitteratur indenfor biologien udgives på engelsk. Et naturvidenskabeligt universitetsstudium er også en introduktion til den internationale faglitteratur. Derfor bør de engelske og amerikanske lærebøger anvendes i undervisningen. Kvaliteten er generelt højere i kraft af de fremragende forfattere, bedre redigering, farvede illustrationer, bredere fremstilling og hyppigere opdatering med nye oplag. Alt dette er økonomisk muligt for de amerikanske lærebøger med meget store oplag. 

Er der ingen indvendinger mod "Cellebiologi"? Den store indsats med at skrive om det omfattende emne i en smuk og tiltalende bog berettiger ikke megen kritik. Imidlertid må jeg konstatere at fremstillingen af nogle af bogens mange emner kan være overfladisk, kortfattet og fejlagtig. Det afspejler, at de to forfattere naturligvis ikke kan dække alle områder indenfor cellebiologien med den nødvendige viden. Det gælder for eksempel mit eget forskningsområde, signal transduktion, som behandles i kapitlet "Cellesignalering". Her er der flere åbenbare fejl, som får mig til at foreslå, at Poul Prentø og Poul Vagn Jensen inviterer en række konsulenter med tilstrækkelig detailviden til at medvirke ved udarbejdelsen af den næste udgave af "Cellebiologi". Endvidere vil jeg foreslå, at bogen udvides med et kapitel om cellens biofysik, som traditionelt i Danmark henregnes til cellebiologien. Det vil gøre bogen anvendelig i undervisningen i cellebiologi for 1. Del af medicin- og tandlægestudiet ved Københavns Universitet

Jeg konkluderer, at "Cellebiologi" er en professionelt udarbejdet lærebog, som kan bruges som introduktion og supplement til de amerikanske lærebøger i undervisningen i cellebiologi i en lang række fag indenfor naturvidenskaberne. Bogen fortjener, at få stor udbredelse blandt danske studerende. Spørgsmålet er hvornår "Cellebiologi" udgives i digital form på CDrom?